ngan sach nha nuoc

Cơ sở khi quy định các điều kiện chi ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành

Lập dự toán ngân sách nhà nước là quá trình xây dựng và quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong thời hạn 1 năm. Dự toán ngân sách rất quan trọng, là tài liệu khá phức tạp, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện và tính cân đối, trong đó các khoản chi là mục tiêu phải thực hiện, các khoản thu là phương tiện để thực hiện các mục tiêu đó. Mỗi một khoản [...]

Read more...
thang bang ngan sach nha nuoc

Những điều cần biết về thăng bằng ngân sách nhà nước

Thăng bằng ngân sách nhà nước (NSNN) là sự cân bằng giữa tổng số thu và tổng số chi bằng tiền của nhà nước trong một tài khóa nhất định. Thăng bằng ngân sách nhà nước không chỉ thực hiện định kỳ khi năm tài chính kết thúc mà phải thực hiện ngay khi lập dự toán ngân sách nhà nước. Trên thực tế dù có cố gắng đến đâu thì ngân sách nhà nước cũng không thể luôn đạt [...]

Read more...

Tổng quan chung về chi ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Việc thực hiện chi ngân sách nhà nước như thế nào để đúng mục đích, không gây lãng phí mà mang lại hiệu quả thực sự cũng là một vấn đề quan trọng, vì thế đòi hỏi phải đảm bảo việc tuân thủ [...]

Read more...