thang bang ngan sach nha nuoc

Những điều cần biết về thăng bằng ngân sách nhà nước

Thăng bằng ngân sách nhà nước (NSNN) là sự cân bằng giữa tổng số thu và tổng số chi bằng tiền của nhà nước trong một tài khóa nhất định. Thăng bằng ngân sách nhà nước không chỉ thực hiện định kỳ khi năm tài chính kết thúc mà phải thực hiện ngay khi lập dự toán ngân sách nhà nước. Trên thực tế dù có cố gắng đến đâu thì ngân sách nhà nước cũng không thể luôn đạt [...]

Read more...